โรงเรียนบ้านแสนสุข (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 1 1 0 0 0 43
ร้อยละ 2.22 % 2.22 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 95.56 %
ระดับประถมศึกษา
134
จำนวน(คน) 3 0 7 3 0 121
ร้อยละ 2.24 % 0.00 % 5.22 % 2.24 % 0.00 % 90.30 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
103
จำนวน(คน) 2 0 7 2 0 92
ร้อยละ 1.94 % 0.00 % 6.80 % 1.94 % 0.00 % 89.32 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 282 คน
จำนวน(คน) 6 1 14 5 0 256
ร้อยละ 2.13 % 0.35 % 4.96 % 1.77 % 0.00 % 90.78 %

179 : 4 , 1 , 7 , 3 , 0 , 164...2.23 , 0.56 , 3.91 , 1.68 , 0.00 , 91.62 = 15 : 8.38
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 282 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 9.22%

Powered By www.thaieducation.net