โรงเรียนบ้านแสนสุข (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 1 1 0 0 0 44
ร้อยละ 2.17 % 2.17 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 95.65 %
ระดับประถมศึกษา
133
จำนวน(คน) 4 0 8 3 0 118
ร้อยละ 3.01 % 0.00 % 6.02 % 2.26 % 0.00 % 88.72 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
103
จำนวน(คน) 2 0 8 0 0 93
ร้อยละ 1.94 % 0.00 % 7.77 % 0.00 % 0.00 % 90.29 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 282 คน
จำนวน(คน) 7 1 16 3 0 255
ร้อยละ 2.48 % 0.35 % 5.67 % 1.06 % 0.00 % 90.43 %

179 : 5 , 1 , 8 , 3 , 0 , 162...2.79 , 0.56 , 4.47 , 1.68 , 0.00 , 90.50 = 17 : 9.50
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 282 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 9.57%

Powered By www.thaieducation.net