โรงเรียนบ้านโนนขาม (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 7 4 0 7 0 15
ร้อยละ 21.21 % 12.12 % 0.00 % 21.21 % 0.00 % 45.45 %
ระดับประถมศึกษา
183
จำนวน(คน) 15 10 12 4 0 142
ร้อยละ 8.20 % 5.46 % 6.56 % 2.19 % 0.00 % 77.60 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
95
จำนวน(คน) 4 3 9 2 0 77
ร้อยละ 4.21 % 3.16 % 9.47 % 2.11 % 0.00 % 81.05 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 311 คน
จำนวน(คน) 26 17 21 13 0 234
ร้อยละ 8.36 % 5.47 % 6.75 % 4.18 % 0.00 % 75.24 %

216 : 22 , 14 , 12 , 11 , 0 , 157...10.19 , 6.48 , 5.56 , 5.09 , 0.00 , 72.69 = 59 : 27.31
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 311 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 77 คน คิดเป็นร้อยละ 24.76%

Powered By www.thaieducation.net