โรงเรียนบ้านโนนขาม (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 8 4 0 7 0 14
ร้อยละ 24.24 % 12.12 % 0.00 % 21.21 % 0.00 % 42.42 %
ระดับประถมศึกษา
183
จำนวน(คน) 19 13 14 4 0 133
ร้อยละ 10.38 % 7.10 % 7.65 % 2.19 % 0.00 % 72.68 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
95
จำนวน(คน) 4 3 11 2 0 75
ร้อยละ 4.21 % 3.16 % 11.58 % 2.11 % 0.00 % 78.95 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 311 คน
จำนวน(คน) 31 20 25 13 0 222
ร้อยละ 9.97 % 6.43 % 8.04 % 4.18 % 0.00 % 71.38 %

216 : 27 , 17 , 14 , 11 , 0 , 147...12.50 , 7.87 , 6.48 , 5.09 , 0.00 , 68.06 = 69 : 31.94
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 311 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 89 คน คิดเป็นร้อยละ 28.62%

Powered By www.thaieducation.net