โรงเรียนบ้านกุดประทาย (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 3 4 0 1 1 6
ร้อยละ 20.00 % 26.67 % 0.00 % 6.67 % 6.67 % 40.00 %
ระดับประถมศึกษา
70
จำนวน(คน) 8 2 2 1 0 57
ร้อยละ 11.43 % 2.86 % 2.86 % 1.43 % 0.00 % 81.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
40
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 38
ร้อยละ 2.50 % 0.00 % 2.50 % 0.00 % 0.00 % 95.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 125 คน
จำนวน(คน) 12 6 3 2 1 101
ร้อยละ 9.60 % 4.80 % 2.40 % 1.60 % 0.80 % 80.80 %

85 : 11 , 6 , 2 , 2 , 1 , 63...12.94 , 7.06 , 2.35 , 2.35 , 1.18 , 74.12 = 22 : 25.88
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 125 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 19.20%

Powered By www.thaieducation.net