โรงเรียนบ้านนาทุ่ง (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 5 0 1 0 0 29
ร้อยละ 14.29 % 0.00 % 2.86 % 0.00 % 0.00 % 82.86 %
ระดับประถมศึกษา
86
จำนวน(คน) 0 0 4 2 0 80
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.65 % 2.33 % 0.00 % 93.02 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
71
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 69
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.82 % 0.00 % 0.00 % 97.18 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 192 คน
จำนวน(คน) 5 0 7 2 0 178
ร้อยละ 2.60 % 0.00 % 3.65 % 1.04 % 0.00 % 92.71 %

121 : 5 , 0 , 5 , 2 , 0 , 109...4.13 , 0.00 , 4.13 , 1.65 , 0.00 , 90.08 = 12 : 9.92
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 192 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 7.29%

Powered By www.thaieducation.net