โรงเรียนบ้านนาทุ่ง (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 2 1 2 3 2 25
ร้อยละ 5.71 % 2.86 % 5.71 % 8.57 % 5.71 % 71.43 %
ระดับประถมศึกษา
86
จำนวน(คน) 2 2 2 2 2 76
ร้อยละ 2.33 % 2.33 % 2.33 % 2.33 % 2.33 % 88.37 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
71
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 68
ร้อยละ 1.41 % 0.00 % 2.82 % 0.00 % 0.00 % 95.77 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 192 คน
จำนวน(คน) 5 3 6 5 4 169
ร้อยละ 2.60 % 1.56 % 3.13 % 2.60 % 2.08 % 88.02 %

121 : 4 , 3 , 4 , 5 , 4 , 101...3.31 , 2.48 , 3.31 , 4.13 , 3.31 , 83.47 = 20 : 16.53
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 192 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 11.98%

Powered By www.thaieducation.net