โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(น้ำขุ่น) (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
9
จำนวน(คน) 0 3 1 0 0 5
ร้อยละ 0.00 % 33.33 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 55.56 %
ระดับประถมศึกษา
52
จำนวน(คน) 9 7 6 4 0 26
ร้อยละ 17.31 % 13.46 % 11.54 % 7.69 % 0.00 % 50.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 61 คน
จำนวน(คน) 9 10 7 4 0 31
ร้อยละ 14.75 % 16.39 % 11.48 % 6.56 % 0.00 % 50.82 %

61 : 9 , 10 , 7 , 4 , 0 , 31...14.75 , 16.39 , 11.48 , 6.56 , 0.00 , 50.82 = 30 : 49.18
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 61 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 49.18%

Powered By www.thaieducation.net