โรงเรียนดำรงสินสงเคราะห์ (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 3 2 0 1 0 5
ร้อยละ 27.27 % 18.18 % 0.00 % 9.09 % 0.00 % 45.45 %
ระดับประถมศึกษา
19
จำนวน(คน) 0 2 3 3 0 11
ร้อยละ 0.00 % 10.53 % 15.79 % 15.79 % 0.00 % 57.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 30 คน
จำนวน(คน) 3 4 3 4 0 16
ร้อยละ 10.00 % 13.33 % 10.00 % 13.33 % 0.00 % 53.33 %

30 : 3 , 4 , 3 , 4 , 0 , 16...10.00 , 13.33 , 10.00 , 13.33 , 0.00 , 53.33 = 14 : 46.67
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 30 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 46.67%

Powered By www.thaieducation.net