โรงเรียนดำรงสินสงเคราะห์ (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 4 3 0 0 0 4
ร้อยละ 36.36 % 27.27 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 36.36 %
ระดับประถมศึกษา
19
จำนวน(คน) 4 3 3 2 0 7
ร้อยละ 21.05 % 15.79 % 15.79 % 10.53 % 0.00 % 36.84 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 30 คน
จำนวน(คน) 8 6 3 2 0 11
ร้อยละ 26.67 % 20.00 % 10.00 % 6.67 % 0.00 % 36.67 %

30 : 8 , 6 , 3 , 2 , 0 , 11...26.67 , 20.00 , 10.00 , 6.67 , 0.00 , 36.67 = 19 : 63.33
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 30 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 63.33%

Powered By www.thaieducation.net