โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
57
จำนวน(คน) 6 1 4 13 5 28
ร้อยละ 10.53 % 1.75 % 7.02 % 22.81 % 8.77 % 49.12 %
ระดับประถมศึกษา
231
จำนวน(คน) 17 4 22 21 15 152
ร้อยละ 7.36 % 1.73 % 9.52 % 9.09 % 6.49 % 65.80 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
99
จำนวน(คน) 11 1 11 12 8 56
ร้อยละ 11.11 % 1.01 % 11.11 % 12.12 % 8.08 % 56.57 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 387 คน
จำนวน(คน) 34 6 37 46 28 236
ร้อยละ 8.79 % 1.55 % 9.56 % 11.89 % 7.24 % 60.98 %

288 : 23 , 5 , 26 , 34 , 20 , 180...7.99 , 1.74 , 9.03 , 11.81 , 6.94 , 62.50 = 108 : 37.50
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 387 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 151 คน คิดเป็นร้อยละ 39.02%

Powered By www.thaieducation.net