โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
57
จำนวน(คน) 10 3 4 13 5 22
ร้อยละ 17.54 % 5.26 % 7.02 % 22.81 % 8.77 % 38.60 %
ระดับประถมศึกษา
231
จำนวน(คน) 17 4 11 4 15 180
ร้อยละ 7.36 % 1.73 % 4.76 % 1.73 % 6.49 % 77.92 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
97
จำนวน(คน) 11 1 11 12 8 54
ร้อยละ 11.34 % 1.03 % 11.34 % 12.37 % 8.25 % 55.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 385 คน
จำนวน(คน) 38 8 26 29 28 256
ร้อยละ 9.87 % 2.08 % 6.75 % 7.53 % 7.27 % 66.49 %

288 : 27 , 7 , 15 , 17 , 20 , 202...9.38 , 2.43 , 5.21 , 5.90 , 6.94 , 70.14 = 86 : 29.86
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 385 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 129 คน คิดเป็นร้อยละ 33.51%

Powered By www.thaieducation.net