โรงเรียนบ้านหมากมาย (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
109
จำนวน(คน) 5 2 6 14 6 76
ร้อยละ 4.59 % 1.83 % 5.50 % 12.84 % 5.50 % 69.72 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
65
จำนวน(คน) 7 0 4 7 2 45
ร้อยละ 10.77 % 0.00 % 6.15 % 10.77 % 3.08 % 69.23 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 174 คน
จำนวน(คน) 12 2 10 21 8 121
ร้อยละ 6.90 % 1.15 % 5.75 % 12.07 % 4.60 % 69.54 %

109 : 5 , 2 , 6 , 14 , 6 , 76...4.59 , 1.83 , 5.50 , 12.84 , 5.50 , 69.72 = 33 : 30.28
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 174 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 53 คน คิดเป็นร้อยละ 30.46%

Powered By www.thaieducation.net