โรงเรียนบ้านหมากมาย (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
105
จำนวน(คน) 8 3 11 11 8 64
ร้อยละ 7.62 % 2.86 % 10.48 % 10.48 % 7.62 % 60.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
65
จำนวน(คน) 0 1 0 1 1 62
ร้อยละ 0.00 % 1.54 % 0.00 % 1.54 % 1.54 % 95.38 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 170 คน
จำนวน(คน) 8 4 11 12 9 126
ร้อยละ 4.71 % 2.35 % 6.47 % 7.06 % 5.29 % 74.12 %

105 : 8 , 3 , 11 , 11 , 8 , 64...7.62 , 2.86 , 10.48 , 10.48 , 7.62 , 60.95 = 41 : 39.05
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 170 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 25.88%

Powered By www.thaieducation.net