โรงเรียนบ้านกลาง (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
71
จำนวน(คน) 5 14 3 0 0 49
ร้อยละ 7.04 % 19.72 % 4.23 % 0.00 % 0.00 % 69.01 %
ระดับประถมศึกษา
216
จำนวน(คน) 10 10 7 2 0 187
ร้อยละ 4.63 % 4.63 % 3.24 % 0.93 % 0.00 % 86.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
151
จำนวน(คน) 15 1 6 3 0 126
ร้อยละ 9.93 % 0.66 % 3.97 % 1.99 % 0.00 % 83.44 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 438 คน
จำนวน(คน) 30 25 16 5 0 362
ร้อยละ 6.85 % 5.71 % 3.65 % 1.14 % 0.00 % 82.65 %

287 : 15 , 24 , 10 , 2 , 0 , 236...5.23 , 8.36 , 3.48 , 0.70 , 0.00 , 82.23 = 51 : 17.77
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 438 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 76 คน คิดเป็นร้อยละ 17.35%

Powered By www.thaieducation.net