โรงเรียนบ้านตรอย (สพป.ศรีสะเกษ เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ดวงพร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 3 3 0 2 0 3
11 ร้อยละ 27.27 % 27.27 % 0.00 % 18.18 % 0.00 % 27.27 %
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 5 4 4 0 4 29
46 ร้อยละ 10.87 % 8.70 % 8.70 % 0.00 % 8.70 % 63.04 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
0 ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 8 7 4 2 4 32
จำนวน 57 คน ร้อยละ 14.04 % 12.28 % 7.02 % 3.51 % 7.02 % 56.14 %

57 : 8 , 7 , 4 , 2 , 4 , 32...14.04 , 12.28 , 7.02 , 3.51 , 7.02 , 56.14 = 25 : 43.86
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 57 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 43.86%

Powered By www.thaieducation.net