โรงเรียนบ้านหนองโก (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 2 1 3 0 0 12
ร้อยละ 11.11 % 5.56 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
69
จำนวน(คน) 4 1 9 2 0 53
ร้อยละ 5.80 % 1.45 % 13.04 % 2.90 % 0.00 % 76.81 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 87 คน
จำนวน(คน) 6 2 12 2 0 65
ร้อยละ 6.90 % 2.30 % 13.79 % 2.30 % 0.00 % 74.71 %

87 : 6 , 2 , 12 , 2 , 0 , 65...6.90 , 2.30 , 13.79 , 2.30 , 0.00 , 74.71 = 22 : 25.29
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 87 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 25.29%

Powered By www.thaieducation.net