โรงเรียนวัดดอนสำโรง (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 2 0 3 1 0 35
ร้อยละ 4.88 % 0.00 % 7.32 % 2.44 % 0.00 % 85.37 %
ระดับประถมศึกษา
120
จำนวน(คน) 7 2 18 2 0 91
ร้อยละ 5.83 % 1.67 % 15.00 % 1.67 % 0.00 % 75.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 161 คน
จำนวน(คน) 9 2 21 3 0 126
ร้อยละ 5.59 % 1.24 % 13.04 % 1.86 % 0.00 % 78.26 %

161 : 9 , 2 , 21 , 3 , 0 , 126...5.59 , 1.24 , 13.04 , 1.86 , 0.00 , 78.26 = 35 : 21.74
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 161 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 21.74%

Powered By www.thaieducation.net