โรงเรียนวัดดอนสำโรง (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 0 1 4 0 0 36
ร้อยละ 0.00 % 2.44 % 9.76 % 0.00 % 0.00 % 87.80 %
ระดับประถมศึกษา
120
จำนวน(คน) 9 2 25 1 0 83
ร้อยละ 7.50 % 1.67 % 20.83 % 0.83 % 0.00 % 69.17 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 161 คน
จำนวน(คน) 9 3 29 1 0 119
ร้อยละ 5.59 % 1.86 % 18.01 % 0.62 % 0.00 % 73.91 %

161 : 9 , 3 , 29 , 1 , 0 , 119...5.59 , 1.86 , 18.01 , 0.62 , 0.00 , 73.91 = 42 : 26.09
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 161 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 26.09%

Powered By www.thaieducation.net