โรงเรียนวัดบัลลังก์ (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นันธิชัย(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 1 1 3 0 0 27
ร้อยละ 3.13 % 3.13 % 9.38 % 0.00 % 0.00 % 84.38 %
ระดับประถมศึกษา
68
จำนวน(คน) 5 1 5 0 3 54
ร้อยละ 7.35 % 1.47 % 7.35 % 0.00 % 4.41 % 79.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้นจำนวน
100 คน
จำนวน(คน) 6 2 8 0 3 81
ร้อยละ 6.00 % 2.00 % 8.00 % 0.00 % 3.00 % 81.00 %

100 : 6 , 2 , 8 , 0 , 3 , 81...6.00 , 2.00 , 8.00 , 0.00 , 3.00 , 81.00 = 19 : 19.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 100 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 19.00%

Powered By www.thaieducation.net