โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
9
จำนวน(คน) 0 3 0 0 0 6
ร้อยละ 0.00 % 33.33 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
491
จำนวน(คน) 9 13 105 5 72 287
ร้อยละ 1.83 % 2.65 % 21.38 % 1.02 % 14.66 % 58.45 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 500 คน
จำนวน(คน) 9 16 105 5 72 293
ร้อยละ 1.80 % 3.20 % 21.00 % 1.00 % 14.40 % 58.60 %

500 : 9 , 16 , 105 , 5 , 72 , 293...1.80 , 3.20 , 21.00 , 1.00 , 14.40 , 58.60 = 207 : 41.40
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 500 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 207 คน คิดเป็นร้อยละ 41.40%

Powered By www.thaieducation.net