โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
8
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 6
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 25.00 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
493
จำนวน(คน) 21 14 104 35 62 257
ร้อยละ 4.26 % 2.84 % 21.10 % 7.10 % 12.58 % 52.13 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 501 คน
จำนวน(คน) 21 14 106 35 62 263
ร้อยละ 4.19 % 2.79 % 21.16 % 6.99 % 12.38 % 52.50 %

501 : 21 , 14 , 106 , 35 , 62 , 263...4.19 , 2.79 , 21.16 , 6.99 , 12.38 , 52.50 = 238 : 47.50
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 501 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 238 คน คิดเป็นร้อยละ 47.50%

Powered By www.thaieducation.net