โรงเรียนบ้านหนองสำโรง (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 2 1 1 0 0 9
ร้อยละ 15.38 % 7.69 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 69.23 %
ระดับประถมศึกษา
44
จำนวน(คน) 5 0 3 0 1 35
ร้อยละ 11.36 % 0.00 % 6.82 % 0.00 % 2.27 % 79.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 57 คน
จำนวน(คน) 7 1 4 0 1 44
ร้อยละ 12.28 % 1.75 % 7.02 % 0.00 % 1.75 % 77.19 %

57 : 7 , 1 , 4 , 0 , 1 , 44...12.28 , 1.75 , 7.02 , 0.00 , 1.75 , 77.19 = 13 : 22.81
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 57 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 22.81%

Powered By www.thaieducation.net