โรงเรียนบ้านหนองสำโรง (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 1 1 1 1 0 8
ร้อยละ 8.33 % 8.33 % 8.33 % 8.33 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
43
จำนวน(คน) 2 2 2 2 1 34
ร้อยละ 4.65 % 4.65 % 4.65 % 4.65 % 2.33 % 79.07 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 55 คน
จำนวน(คน) 3 3 3 3 1 42
ร้อยละ 5.45 % 5.45 % 5.45 % 5.45 % 1.82 % 76.36 %

55 : 3 , 3 , 3 , 3 , 1 , 42...5.45 , 5.45 , 5.45 , 5.45 , 1.82 , 76.36 = 13 : 23.64
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 55 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 23.64%

Powered By www.thaieducation.net