โรงเรียนบ้านมาบพะยอม (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 5 0 2 0 0 4
ร้อยละ 45.45 % 0.00 % 18.18 % 0.00 % 0.00 % 36.36 %
ระดับประถมศึกษา
54
จำนวน(คน) 8 4 10 0 1 31
ร้อยละ 14.81 % 7.41 % 18.52 % 0.00 % 1.85 % 57.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 65 คน
จำนวน(คน) 13 4 12 0 1 35
ร้อยละ 20.00 % 6.15 % 18.46 % 0.00 % 1.54 % 53.85 %

65 : 13 , 4 , 12 , 0 , 1 , 35...20.00 , 6.15 , 18.46 , 0.00 , 1.54 , 53.85 = 30 : 46.15
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 65 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 46.15%

Powered By www.thaieducation.net