โรงเรียนวัดหนองทราย (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 5 0 3 5 3 24
ร้อยละ 12.50 % 0.00 % 7.50 % 12.50 % 7.50 % 60.00 %
ระดับประถมศึกษา
160
จำนวน(คน) 8 1 8 10 10 123
ร้อยละ 5.00 % 0.63 % 5.00 % 6.25 % 6.25 % 76.88 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
75
จำนวน(คน) 6 1 7 8 8 45
ร้อยละ 8.00 % 1.33 % 9.33 % 10.67 % 10.67 % 60.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 275 คน
จำนวน(คน) 19 2 18 23 21 192
ร้อยละ 6.91 % 0.73 % 6.55 % 8.36 % 7.64 % 69.82 %

200 : 13 , 1 , 11 , 15 , 13 , 147...6.50 , 0.50 , 5.50 , 7.50 , 6.50 , 73.50 = 53 : 26.50
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 275 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 83 คน คิดเป็นร้อยละ 30.18%

Powered By www.thaieducation.net