โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 3 7 3 1 0 30
ร้อยละ 6.82 % 15.91 % 6.82 % 2.27 % 0.00 % 68.18 %
ระดับประถมศึกษา
159
จำนวน(คน) 11 5 32 6 0 105
ร้อยละ 6.92 % 3.14 % 20.13 % 3.77 % 0.00 % 66.04 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 203 คน
จำนวน(คน) 14 12 35 7 0 135
ร้อยละ 6.90 % 5.91 % 17.24 % 3.45 % 0.00 % 66.50 %

203 : 14 , 12 , 35 , 7 , 0 , 135...6.90 , 5.91 , 17.24 , 3.45 , 0.00 , 66.50 = 68 : 33.50
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 203 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 68 คน คิดเป็นร้อยละ 33.50%

Powered By www.thaieducation.net