โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 5 5 3 1 0 29
ร้อยละ 11.63 % 11.63 % 6.98 % 2.33 % 0.00 % 67.44 %
ระดับประถมศึกษา
160
จำนวน(คน) 24 8 31 5 0 92
ร้อยละ 15.00 % 5.00 % 19.38 % 3.13 % 0.00 % 57.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 203 คน
จำนวน(คน) 29 13 34 6 0 121
ร้อยละ 14.29 % 6.40 % 16.75 % 2.96 % 0.00 % 59.61 %

203 : 29 , 13 , 34 , 6 , 0 , 121...14.29 , 6.40 , 16.75 , 2.96 , 0.00 , 59.61 = 82 : 40.39
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 203 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 82 คน คิดเป็นร้อยละ 40.39%

Powered By www.thaieducation.net