โรงเรียนวัดลำพันบอง (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 1 0 3 0 0 27
ร้อยละ 3.23 % 0.00 % 9.68 % 0.00 % 0.00 % 87.10 %
ระดับประถมศึกษา
88
จำนวน(คน) 0 0 9 0 0 79
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 10.23 % 0.00 % 0.00 % 89.77 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
23
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 20
ร้อยละ 8.70 % 0.00 % 4.35 % 0.00 % 0.00 % 86.96 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 142 คน
จำนวน(คน) 3 0 13 0 0 126
ร้อยละ 2.11 % 0.00 % 9.15 % 0.00 % 0.00 % 88.73 %

119 : 1 , 0 , 12 , 0 , 0 , 106...0.84 , 0.00 , 10.08 , 0.00 , 0.00 , 89.08 = 13 : 10.92
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 142 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 11.27%

Powered By www.thaieducation.net