โรงเรียนวัดลำพันบอง (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นันธิชัย(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 2 0 3 0 0 26
ร้อยละ 6.45 % 0.00 % 9.68 % 0.00 % 0.00 % 83.87 %
ระดับประถมศึกษา
88
จำนวน(คน) 1 0 11 0 0 76
ร้อยละ 1.14 % 0.00 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 86.36 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
23
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 22
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.35 % 0.00 % 0.00 % 95.65 %
รวมทั้งสิ้นจำนวน
142 คน
จำนวน(คน) 3 0 15 0 0 124
ร้อยละ 2.11 % 0.00 % 10.56 % 0.00 % 0.00 % 87.32 %

119 : 3 , 0 , 14 , 0 , 0 , 102...2.52 , 0.00 , 11.76 , 0.00 , 0.00 , 85.71 = 17 : 14.29
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 142 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 12.68%

Powered By www.thaieducation.net