โรงเรียนวัดลำพันบอง (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 3 3 0 0 1 24
ร้อยละ 9.68 % 9.68 % 0.00 % 0.00 % 3.23 % 77.42 %
ระดับประถมศึกษา
88
จำนวน(คน) 1 0 15 0 0 72
ร้อยละ 1.14 % 0.00 % 17.05 % 0.00 % 0.00 % 81.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
23
จำนวน(คน) 0 1 1 0 0 21
ร้อยละ 0.00 % 4.35 % 4.35 % 0.00 % 0.00 % 91.30 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 142 คน
จำนวน(คน) 4 4 16 0 1 117
ร้อยละ 2.82 % 2.82 % 11.27 % 0.00 % 0.70 % 82.39 %

119 : 4 , 3 , 15 , 0 , 1 , 96...3.36 , 2.52 , 12.61 , 0.00 , 0.84 , 80.67 = 23 : 19.33
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 142 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 17.61%

Powered By www.thaieducation.net