โรงเรียนบ้านหนองห้าง (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 3 3 4 0 17 3
ร้อยละ 10.00 % 10.00 % 13.33 % 0.00 % 56.67 % 10.00 %
ระดับประถมศึกษา
71
จำนวน(คน) 11 2 0 12 7 39
ร้อยละ 15.49 % 2.82 % 0.00 % 16.90 % 9.86 % 54.93 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 101 คน
จำนวน(คน) 14 5 4 12 24 42
ร้อยละ 13.86 % 4.95 % 3.96 % 11.88 % 23.76 % 41.58 %

101 : 14 , 5 , 4 , 12 , 24 , 42...13.86 , 4.95 , 3.96 , 11.88 , 23.76 , 41.58 = 59 : 58.42
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 101 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 59 คน คิดเป็นร้อยละ 58.42%

Powered By www.thaieducation.net