โรงเรียนบ้านหนองห้าง (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 3 3 0 4 0 17
ร้อยละ 11.11 % 11.11 % 0.00 % 14.81 % 0.00 % 62.96 %
ระดับประถมศึกษา
69
จำนวน(คน) 11 2 12 6 0 38
ร้อยละ 15.94 % 2.90 % 17.39 % 8.70 % 0.00 % 55.07 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 96 คน
จำนวน(คน) 14 5 12 10 0 55
ร้อยละ 14.58 % 5.21 % 12.50 % 10.42 % 0.00 % 57.29 %

96 : 14 , 5 , 12 , 10 , 0 , 55...14.58 , 5.21 , 12.50 , 10.42 , 0.00 , 57.29 = 41 : 42.71
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 96 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 42.71%

Powered By www.thaieducation.net