โรงเรียนบ้านหนองห้าง (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 3 3 0 3 0 18
ร้อยละ 11.11 % 11.11 % 0.00 % 11.11 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
69
จำนวน(คน) 11 2 13 5 0 38
ร้อยละ 15.94 % 2.90 % 18.84 % 7.25 % 0.00 % 55.07 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 96 คน
จำนวน(คน) 14 5 13 8 0 56
ร้อยละ 14.58 % 5.21 % 13.54 % 8.33 % 0.00 % 58.33 %

96 : 14 , 5 , 13 , 8 , 0 , 56...14.58 , 5.21 , 13.54 , 8.33 , 0.00 , 58.33 = 40 : 41.67
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 96 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 41.67%

Powered By www.thaieducation.net