โรงเรียนบ้านหนองแหน (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 8 1 1 0 0 24
ร้อยละ 23.53 % 2.94 % 2.94 % 0.00 % 0.00 % 70.59 %
ระดับประถมศึกษา
91
จำนวน(คน) 9 5 16 3 0 58
ร้อยละ 9.89 % 5.49 % 17.58 % 3.30 % 0.00 % 63.74 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 125 คน
จำนวน(คน) 17 6 17 3 0 82
ร้อยละ 13.60 % 4.80 % 13.60 % 2.40 % 0.00 % 65.60 %

125 : 17 , 6 , 17 , 3 , 0 , 82...13.60 , 4.80 , 13.60 , 2.40 , 0.00 , 65.60 = 43 : 34.40
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 125 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 34.40%

Powered By www.thaieducation.net