โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้ว (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 10 0 0 0 0 4
ร้อยละ 71.43 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 28.57 %
ระดับประถมศึกษา
65
จำนวน(คน) 11 1 1 1 6 45
ร้อยละ 16.92 % 1.54 % 1.54 % 1.54 % 9.23 % 69.23 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 79 คน
จำนวน(คน) 21 1 1 1 6 49
ร้อยละ 26.58 % 1.27 % 1.27 % 1.27 % 7.59 % 62.03 %

79 : 21 , 1 , 1 , 1 , 6 , 49...26.58 , 1.27 , 1.27 , 1.27 , 7.59 , 62.03 = 30 : 37.97
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 79 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 37.97%

Powered By www.thaieducation.net