โรงเรียนบ้านหนองกระถิน (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 1 1 0 0 0 36
ร้อยละ 2.63 % 2.63 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 94.74 %
ระดับประถมศึกษา
114
จำนวน(คน) 3 2 4 5 4 96
ร้อยละ 2.63 % 1.75 % 3.51 % 4.39 % 3.51 % 84.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
54
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 53
ร้อยละ 1.85 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 98.15 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 206 คน
จำนวน(คน) 5 3 4 5 4 185
ร้อยละ 2.43 % 1.46 % 1.94 % 2.43 % 1.94 % 89.81 %

152 : 4 , 3 , 4 , 5 , 4 , 132...2.63 , 1.97 , 2.63 , 3.29 , 2.63 , 86.84 = 20 : 13.16
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 206 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 10.19%

Powered By www.thaieducation.net