โรงเรียนบ้านหนองกระถิน (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 36
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
113
จำนวน(คน) 3 0 4 5 4 97
ร้อยละ 2.65 % 0.00 % 3.54 % 4.42 % 3.54 % 85.84 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
54
จำนวน(คน) 0 0 0 1 0 53
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 1.85 % 0.00 % 98.15 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 203 คน
จำนวน(คน) 3 0 4 6 4 186
ร้อยละ 1.48 % 0.00 % 1.97 % 2.96 % 1.97 % 91.63 %

149 : 3 , 0 , 4 , 5 , 4 , 133...2.01 , 0.00 , 2.68 , 3.36 , 2.68 , 89.26 = 16 : 10.74
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 203 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 8.37%

Powered By www.thaieducation.net