โรงเรียนบ้านหนองกระถิน (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 38
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
112
จำนวน(คน) 3 0 5 5 4 95
ร้อยละ 2.68 % 0.00 % 4.46 % 4.46 % 3.57 % 84.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
204
จำนวน(คน) 0 0 3 1 0 200
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 1.47 % 0.49 % 0.00 % 98.04 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 354 คน
จำนวน(คน) 3 0 8 6 4 333
ร้อยละ 0.85 % 0.00 % 2.26 % 1.69 % 1.13 % 94.07 %

150 : 3 , 0 , 5 , 5 , 4 , 133...2.00 , 0.00 , 3.33 , 3.33 , 2.67 , 88.67 = 17 : 11.33
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 354 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.93%

Powered By www.thaieducation.net