โรงเรียนบ้านทัพหลวง (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 2 0 4 0 0 40
ร้อยละ 4.35 % 0.00 % 8.70 % 0.00 % 0.00 % 86.96 %
ระดับประถมศึกษา
114
จำนวน(คน) 6 0 21 0 0 87
ร้อยละ 5.26 % 0.00 % 18.42 % 0.00 % 0.00 % 76.32 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
52
จำนวน(คน) 8 0 41 0 0 3
ร้อยละ 15.38 % 0.00 % 78.85 % 0.00 % 0.00 % 5.77 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 212 คน
จำนวน(คน) 16 0 66 0 0 130
ร้อยละ 7.55 % 0.00 % 31.13 % 0.00 % 0.00 % 61.32 %

160 : 8 , 0 , 25 , 0 , 0 , 127...5.00 , 0.00 , 15.63 , 0.00 , 0.00 , 79.38 = 33 : 20.63
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 212 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 82 คน คิดเป็นร้อยละ 38.68%

Powered By www.thaieducation.net