โรงเรียนบ้านทัพหลวง (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
48
จำนวน(คน) 6 7 6 0 0 29
ร้อยละ 12.50 % 14.58 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 60.42 %
ระดับประถมศึกษา
115
จำนวน(คน) 10 20 23 2 1 59
ร้อยละ 8.70 % 17.39 % 20.00 % 1.74 % 0.87 % 51.30 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
53
จำนวน(คน) 7 15 18 1 0 12
ร้อยละ 13.21 % 28.30 % 33.96 % 1.89 % 0.00 % 22.64 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 216 คน
จำนวน(คน) 23 42 47 3 1 100
ร้อยละ 10.65 % 19.44 % 21.76 % 1.39 % 0.46 % 46.30 %

163 : 16 , 27 , 29 , 2 , 1 , 88...9.82 , 16.56 , 17.79 , 1.23 , 0.61 , 53.99 = 75 : 46.01
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 216 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 116 คน คิดเป็นร้อยละ 53.70%

Powered By www.thaieducation.net