โรงเรียนบ้านทัพตาแทน (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 11 0 2 0 0 17
ร้อยละ 36.67 % 0.00 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 56.67 %
ระดับประถมศึกษา
99
จำนวน(คน) 17 0 17 0 0 65
ร้อยละ 17.17 % 0.00 % 17.17 % 0.00 % 0.00 % 65.66 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 129 คน
จำนวน(คน) 28 0 19 0 0 82
ร้อยละ 21.71 % 0.00 % 14.73 % 0.00 % 0.00 % 63.57 %

129 : 28 , 0 , 19 , 0 , 0 , 82...21.71 , 0.00 , 14.73 , 0.00 , 0.00 , 63.57 = 47 : 36.43
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 129 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 36.43%

Powered By www.thaieducation.net