โรงเรียนบ้านทัพตาแทน (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 14 0 0 0 0 17
ร้อยละ 45.16 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 54.84 %
ระดับประถมศึกษา
99
จำนวน(คน) 15 0 15 0 0 69
ร้อยละ 15.15 % 0.00 % 15.15 % 0.00 % 0.00 % 69.70 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 130 คน
จำนวน(คน) 29 0 15 0 0 86
ร้อยละ 22.31 % 0.00 % 11.54 % 0.00 % 0.00 % 66.15 %

130 : 29 , 0 , 15 , 0 , 0 , 86...22.31 , 0.00 , 11.54 , 0.00 , 0.00 , 66.15 = 44 : 33.85
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 130 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 33.85%

Powered By www.thaieducation.net