โรงเรียนบ้านทัพตาแทน (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 11 0 1 0 0 17
ร้อยละ 37.93 % 0.00 % 3.45 % 0.00 % 0.00 % 58.62 %
ระดับประถมศึกษา
97
จำนวน(คน) 16 0 16 0 0 65
ร้อยละ 16.49 % 0.00 % 16.49 % 0.00 % 0.00 % 67.01 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 126 คน
จำนวน(คน) 27 0 17 0 0 82
ร้อยละ 21.43 % 0.00 % 13.49 % 0.00 % 0.00 % 65.08 %

126 : 27 , 0 , 17 , 0 , 0 , 82...21.43 , 0.00 , 13.49 , 0.00 , 0.00 , 65.08 = 44 : 34.92
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 126 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 34.92%

Powered By www.thaieducation.net