โรงเรียนบ้านสระเตย (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
62
จำนวน(คน) 1 1 1 0 1 58
ร้อยละ 1.61 % 1.61 % 1.61 % 0.00 % 1.61 % 93.55 %
ระดับประถมศึกษา
169
จำนวน(คน) 1 1 1 0 0 166
ร้อยละ 0.59 % 0.59 % 0.59 % 0.00 % 0.00 % 98.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
59
จำนวน(คน) 0 1 1 1 0 56
ร้อยละ 0.00 % 1.69 % 1.69 % 1.69 % 0.00 % 94.92 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 290 คน
จำนวน(คน) 2 3 3 1 1 280
ร้อยละ 0.69 % 1.03 % 1.03 % 0.34 % 0.34 % 96.55 %

231 : 2 , 2 , 2 , 0 , 1 , 224...0.87 , 0.87 , 0.87 , 0.00 , 0.43 , 96.97 = 7 : 3.03
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 290 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.45%

Powered By www.thaieducation.net