โรงเรียนบ้านสระเตย (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
61
จำนวน(คน) 2 2 2 2 1 52
ร้อยละ 3.28 % 3.28 % 3.28 % 3.28 % 1.64 % 85.25 %
ระดับประถมศึกษา
170
จำนวน(คน) 2 1 2 1 0 164
ร้อยละ 1.18 % 0.59 % 1.18 % 0.59 % 0.00 % 96.47 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
59
จำนวน(คน) 0 1 2 1 0 55
ร้อยละ 0.00 % 1.69 % 3.39 % 1.69 % 0.00 % 93.22 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 290 คน
จำนวน(คน) 4 4 6 4 1 271
ร้อยละ 1.38 % 1.38 % 2.07 % 1.38 % 0.34 % 93.45 %

231 : 4 , 3 , 4 , 3 , 1 , 216...1.73 , 1.30 , 1.73 , 1.30 , 0.43 , 93.51 = 15 : 6.49
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 290 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 6.55%

Powered By www.thaieducation.net