โรงเรียนบ้านสระเตย (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
58
จำนวน(คน) 2 2 1 2 2 49
ร้อยละ 3.45 % 3.45 % 1.72 % 3.45 % 3.45 % 84.48 %
ระดับประถมศึกษา
166
จำนวน(คน) 2 2 7 2 3 150
ร้อยละ 1.20 % 1.20 % 4.22 % 1.20 % 1.81 % 90.36 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
58
จำนวน(คน) 1 1 2 0 1 53
ร้อยละ 1.72 % 1.72 % 3.45 % 0.00 % 1.72 % 91.38 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 282 คน
จำนวน(คน) 5 5 10 4 6 252
ร้อยละ 1.77 % 1.77 % 3.55 % 1.42 % 2.13 % 89.36 %

224 : 4 , 4 , 8 , 4 , 5 , 199...1.79 , 1.79 , 3.57 , 1.79 , 2.23 , 88.84 = 25 : 11.16
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 282 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 10.64%

Powered By www.thaieducation.net