โรงเรียนบ้านดงเชือก (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นันธิชัย(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 1 1 1 1 0 23
ร้อยละ 3.70 % 3.70 % 3.70 % 3.70 % 0.00 % 85.19 %
ระดับประถมศึกษา
34
จำนวน(คน) 1 1 7 1 1 23
ร้อยละ 2.94 % 2.94 % 20.59 % 2.94 % 2.94 % 67.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้นจำนวน
61 คน
จำนวน(คน) 2 2 8 2 1 46
ร้อยละ 3.28 % 3.28 % 13.11 % 3.28 % 1.64 % 75.41 %

61 : 2 , 2 , 8 , 2 , 1 , 46...3.28 , 3.28 , 13.11 , 3.28 , 1.64 , 75.41 = 15 : 24.59
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 61 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 24.59%

Powered By www.thaieducation.net