โรงเรียนวัดหนองสะเดา (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อภิญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 0 0 1 1 1 30
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.03 % 3.03 % 3.03 % 90.91 %
ระดับประถมศึกษา
91
จำนวน(คน) 1 1 1 1 2 85
ร้อยละ 1.10 % 1.10 % 1.10 % 1.10 % 2.20 % 93.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
31
จำนวน(คน) 0 0 0 2 1 28
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 6.45 % 3.23 % 90.32 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 155 คน
จำนวน(คน) 1 1 2 4 4 143
ร้อยละ 0.65 % 0.65 % 1.29 % 2.58 % 2.58 % 92.26 %

124 : 1 , 1 , 2 , 2 , 3 , 115...0.81 , 0.81 , 1.61 , 1.61 , 2.42 , 92.74 = 9 : 7.26
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 155 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 7.74%

Powered By www.thaieducation.net