โรงเรียนวัดดอนไร่ (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นันธิชัย(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 35
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 7.89 % 0.00 % 0.00 % 92.11 %
ระดับประถมศึกษา
105
จำนวน(คน) 2 2 6 0 0 95
ร้อยละ 1.90 % 1.90 % 5.71 % 0.00 % 0.00 % 90.48 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้นจำนวน
143 คน
จำนวน(คน) 2 2 9 0 0 130
ร้อยละ 1.40 % 1.40 % 6.29 % 0.00 % 0.00 % 90.91 %

143 : 2 , 2 , 9 , 0 , 0 , 130...1.40 , 1.40 , 6.29 , 0.00 , 0.00 , 90.91 = 13 : 9.09
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 143 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09%

Powered By www.thaieducation.net